Мярка 7.6

СНЦ „МИГ Средец“ на 08.05.2019 г., обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020.


Документи