Мярка 4.1

 „МИГ Средец“  обявява процедура, чрез подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.175„МИГ СРЕДЕЦ-Под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

1.Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

   Под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

 


Документи