Мерки от СВОМР по ПРСРМярка 7.2 - втори прием

втори прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец -  подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на селата в селските райони”

Повече

Мярка 7.6

СНЦ „МИГ Средец“ на 08.05.2019 г., обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” от Стратегия за ...

Повече

Мярка 6.4

МИГ СРЕДЕЦ- подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности„ от мярка  6. Развитие на стопанства и предприятия по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на ...

Повече

Мярка 4.2

СНЦ „МИГ Средец“ на 11.02.2019 г., обяви процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.178 „МИГ  Средец-Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, ...

Повече

Мярка 4.1

 „МИГ Средец“  обявява процедура, чрез подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.175„МИГ СРЕДЕЦ-Под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.   1.Наименование на мярката от Стратегията за ...

Повече

Мярка 7.2

СНЦ „МИГ Средец“ на 17.01.2019 г., обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец -  подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на селата в селските райони” от ...

Повече