Мерки от СВОМР по ПРСРМярка 6.4 - трети прием

проектни предложения  № BG06RDNP001-19.624 „МИГ Средец - подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности„от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Повече

Подмярка 1.1

МИГ Средец“, обявява прием на проектни предложения по процедура- № BG06RDNP001-19.409 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения„ от  Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Повече

Мярка 7.5

МИГ Средец“, обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец - подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” за кандидатстване от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските ...

Повече

Мярка 4.2- Втори прием

На 21.10.2019 г., „МИГ Средец“  обяви  втори прием по процедура за подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.178 „МИГ  Средец-Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на ...

Повече