Мерки от СВОМР по ОП РЧРМярка 2.9.3 - втори прием

„МИГ СРЕДЕЦ”, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“  – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“ Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", ...

Повече

Мярка 2.9.1

Процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ помощ № BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – Социална  икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ .по мярка 2.9.1 “ Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги.“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ ...

Повече

Mярка 2.9.3

„Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост“ Процедура за подбор на проекти  „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ„  

Повече