Мерки от СВОМР по ОП РЧРМярка 2.9.1

Процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ помощ № BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – Социална  икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ .по мярка 2.9.1 “ Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги.“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ ...

Повече

Mярка 2.9.3

„Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост“ Процедура за подбор на проекти  „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ„  

Повече