Начало > Новини


Новини

Приключиха дейностите по информиране, консултиране и обсъждане на Стратегията за ВОМР на „МИГ Средец”

 

 

 

 

 

 

Дейностите по ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-41   в изпълнение на  ДОГОВОР № РД 50-159/07.12.2015 г. „ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПОДМЯРКА  19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ  ДЕЙНОСТИ  НА МЯРКА 19 ”ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ  МЕСТНО РАЗВИТИЕ ” ОТ ПРОГРАМАТА  ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  ЗА ПЕРИОДА  2014-2020 г.  на  СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” за информиране консултиране и обсъждане на Стратегията за ВОМР на « МИГ Средец»  приключиха с  обявените три обществени обсъждания  в населените места -   гр. Средец, с. Загорци и с. Бистрец.  На обществените обсъждания общо взеха участие  116 души от територията на «МИГ Средец». На тях се  разгледа проекта Стратегия за ВОМР, където участниците изразиха своите мнения и  препоръки, които ще се вземат в предвид при изготвяне на окончателния вариант на стратегията.

Пред екипа на «МИГ Средец» през месец май предстои одобрение на Стратегията от Колективния върховен орган(ОС) и представянето и  в Министерството на земеделието и храните на 31.05.2016 г.

800px-Town-Municipality-Sredets

Свържете се нас