Начало > Новини


Новини

Проведени мероприятия през месец април– обучения, работни и информационни срещи за консултиране на разработваната стратегия с местната общност

 

 

 

 

 

 В изпълнение на  ДОГОВОР № РД 50-159/07.12.2015 г. „ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПОДМЯРКА  19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ  ДЕЙНОСТИ  НА МЯРКА 19 ”ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ  МЕСТНО РАЗВИТИЕ ” ОТ ПРОГРАМАТА  ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  ЗА ПЕРИОДА  2014-2020 г. , СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”  информира местната общност, че:

 На 15  и 16.03.2016 г. СНЦ»МИГ СРЕДЕЦ»  проведе две еднодневни обучения  на месните лидери с представители на стопанския, нестопанския и публичния сектор на тема: «Ролята на местните лидери в процесите на  подготовка и прилагане на Стратегията за Водено от общностите  местно развитие».

На 29 и 30.03.2016 год. се проведе двудневно обучение на  екипа на СНЦ»МИГ СРЕДЕЦ» на тема:. «Място и ролята на екипа на МИГ  в процеса на  подготовка и прилагане на Стратегията за Водено от общностите  местно развитие».

На 21 и 22.03.2016 год. се проведоха две  работни срещи с представители на ОС и УС на Сдружението и   с представители на стопанския, нестопанския и публичния сектор във връзка с консултиране подготовката  на Стратегията  с местната общност.Дискутира се аналитичната част на Стратегията, нуждите, потребностите и възмоностите на местната общност във връзка с включването  на мерки от ПРСР в Стратегията за ВОМР на СНЦ «МИГ СРЕДЕЦ».

Проведоха се пет информационни срещи с местната общност за консултиране подготовката на Стратегията:

І-ва  среща на 05.04.2016 год. с представители на  публичния и нестопански сектори.

ІІ-ра среща на 06.04.2016 год. с представите с представители  на местната общност от   стопанския сектор.

ІІІ-та среща  на 07.04.2016 год.  с представители  на местната общност от с. Дюлево, с.Драчево, с.Дебелт, с Факия , с. Момина църква, с. Сливово,с. Гранитец, с.Синьо камене,с. Богданово, с.Г.Буково, с. Вълчаново и с. Росеново.

ІV-та  среща  на 08.04.2016 год.  в пенсионерския клуб на с. Загорци с представители  на местната общност от с.Загорци, с. Орлинци, с. Малина, с. Светлина,с.Радойново, с. Суходол и  с.Зорница.

V-та среща на  12.04.2016 год в пенсионерския клуб на  с.Бистрец с  представители  на местната общност от с.Бистрец, с.Кубадин, с. Проход и с. Белила.

На информационните срещи  участниците  се  запознаха с резултатите от Проучването и анализа на заинтересованите страни и Социално-икономическото проучване на територията.Дискутира се   SWOT  анализа  на територията на МИГ, целите и приоритетите и представения проект на определените мерки за  залагане в Стратегията на  предшестващите работни срещи с представители на УС, ОС и лидери от стопанския, нестопанския и публичния сектор.

 

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”  уведомяват  местната общност , че до края на  м. април предстои обсъждане на  Стратегията за Водено от общностите  местно развитие на «МИГ СРЕДЕЦ» и кани  всички  заинтересовани  да присъстват:

1.На 21.04.2016 год. от  10.30 часа в Зала № 1 на Община Средец;

 

2.На 22.04.2016 год от 10.30 часа в Пенсионерския  клуб на с. Загорци;

 

3.на 25.04.2016 год. от 10.30 часа в Пенсионерския клуб на с. Бистрец

800px-Town-Municipality-Sredets

Свържете се нас